Välkommen till Kattens!

Förskolan startade 1987 av en grupp föräldrar och drivs som ett föräldrakooperativ. 

Vår ekonomi är stabil och varje år upprättas ett bokslut. Våra inkomster berstår av kommunala bidrag och föräldraavgifter. De största utgiferna som föreningen har är löner och hyra. 

Förskolan är en skattemässig juridisk person som drivs som en ideel förening. Vi följer skollagen och kommunens regler för enskild verksameht. 

Vi tillämpar maxtaxa. Avgift betalas för 12 månader samt under inskolningstiden. 

Vi har nio anställda sam 25-29 barn inskrivna på Kattens. 

Kooperativet

Kattens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna tillsammans som, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan. Verksamheten - såväl drift som underhåll och utveckling - bygger helt på föräldrarnas gemensamma ansvar, insats och arbete.


Katten leds av en styrelse bestående av valda föräldrarepresentanter som ansvarar för driften och utvecklingen av verksamheten. Den pedagogiska verksamheten leds av personalen med rektor som ansvarig. Övriga föräldrar ingår i olika arbetsgrupper som ansvarar för arbetsuppgifter såsom städning, underhåll av inredning och utemiljö. Vi har även gemensamma arbetsdagar och utflykter.


Av alla Katten-familjer ska en förälder någon gång under familjens tid på Katten vara villig att åta sig uppdrag som styrelseledamot eller som arbetsgruppsansvarig (naturligtvis under förutsättning att behov och lediga uppdrag finns).


Då föräldrarna hos oss är involverade i verksamheten i stor utsträckning så har även de sekretess och får inte prata om barnens personliga förhållande på förskolan. Detta gäller även när barnet har slutat.

Pedagogik

Förskolan arbetar mot de nationella målen i skollag samt läroplan. Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitearbete för att följa måluppfyllelsen samt ständigt försöka förbättra den pedagogiska verksamheten. 


I vårat arbete använder vi montessoripedagogiken som metod. Det är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn i Italien i början av 1900-talet. Pedagogiken bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling bland annat sker genom barnets olika sensitiva perioder. Pedagogens roll inom Montessori är att observera varje elev och ge eleven stöd och handledning i dess olika sensitiva perioder. Barnet är hela tiden i centrum. Kattens rektor berättar gärna mer om Montessoripedagogiken. Det finns också böcker till utlåning.


På förskolan har flertal av pedagogerna genomgått Montessoriutbildning.

En dag på kattens

07.00 Förskolan öppnar.


08.00 Frukost serveras.


09.00 Samling i de respektive grupperna. Lilla gruppen gör någon planerad aktivitet. Arbetsstunden börjar i den stora gruppen.


- Eventuell utevistelse före lunch. -


11.30 Lunch, maten kommer från Västergök.


C:a 12.00-13.00 "Uppevila" för de stora barnen. Vi läser en bok eller lyssnar på kassettband.


C:a 12.00-14.00 Sovstund för de små barnen.


14.30 Vi äter mellanmål. Efter detta är det fri lek eller självvalt arbete. Utevistelse.


17.00 Förskolan stänger.


Vi följer skollagen och erbjuder även längre öppettider vid behov.

Våra två grupper

Mån gruppen

Här arbetar vi med barnen som är 1-4 år de grundläggande montessoritankarna, som en förberedelse för stora gruppen. Vi sjunger och har ramsor, leker enkla lekar, har gymnastik, skapande verksamhet, utevistelse i vår trädgård eller promenader t ex till någon lekplats eller till Galgberget.

Vi låter mycket tid gå åt till vardagsrutiner som påklädning-avklädning, matsituationer, toalett bestyr. Barnen får tid att klara alla dessa vardagssituationer själv så att de ska känna sig trygga och säkra i vardagen och med oss personal på förskolan.

Vid ca fyra års ålder och vid lämpligt tillfälle flyttar barnet till stora gruppen.


Stora gruppen
Här arbetar vi mer aktivt med montessoripedagogiken. De flesta förmiddagar i veckan har vi sk "arbetsstund” barnen får då själv välja efter intresse vad de vill arbeta med. De kan välja något traditionellt montessorimaterial, arbeta med någon skapande verksamhet, spela spel eller hjälpa till med någon hushållsyssla som diska eller vattna blommorna.

En gång i veckan har vi gymnastik (grupperna alternerar veckorna). Vi gör ofta utflykter till skogen eller havet.

Vi besöker biblioteket och går på teater så ofta som möjligt.