Kattens montessoriförskola

Välkommen till Kattens!

Förskolan startade 1987 av en grupp föräldrar och drivs som ett föräldrakooperativ. Det är föräldrarna som tillsammans, genom föreningen, är arbetsgivare och ansvariga för att verksamheten håller en god kvalité. Föräldrarnas engagemang har därför alltid varit en förutsättning för förskolan. Verksamheten - såväl drift som underhåll och utveckling - bygger helt på föräldrarnas gemensamma ansvar, insats och arbete.


Förskolan är en skattemässig juridisk person som drivs som en ideel förening. Vi följer skollagen och kommunens regler för enskild verksamhet. 


Kooperativet

Katten leds av en styrelse bestående av valda föräldrarepresentanter som ansvarar för driften och utvecklingen av verksamheten. Den pedagogiska verksamheten leds av personalen med rektor som ansvarig. Övriga föräldrar ingår i olika arbetsgrupper som ansvarar för arbetsuppgifter såsom städning, underhåll av inredning och utemiljö. Vi har även gemensamma arbetsdagar och utflykter.


Av alla Kattenfamiljer förväntas en förälder någon gång under familjens tid på Katten vara villig att åta sig uppdrag som styrelseledamot eller som arbetsgruppsansvarig (naturligtvis under förutsättning att behov och lediga uppdrag finns).


Pedagogik

Förskolan arbetar mot de nationella målen i skollag samt läroplan. Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitearbete för att följa måluppfyllelsen samt ständigt försöka förbättra den pedagogiska verksamheten. 


I vårt arbete använder vi montessoripedagogiken som metod. Det är en pedagogik som har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn i Italien i början av 1900-talet. Pedagogiken bygger på en övertygelse om att barnet strävar efter att utveckla sig själv och att denna utveckling bland annat sker genom barnets olika sensitiva perioder. Pedagogens roll inom Montessori är att observera varje elev och ge eleven stöd och handledning i dess olika sensitiva perioder. Barnet är hela tiden i centrum. Kattens rektor berättar gärna mer om Montessoripedagogiken. Det finns också böcker till utlåning.


På förskolan har flertal av pedagogerna genomgått Montessoriutbildning.