Montessori

Maria Montessori levde i sekelskiftets Italien. Som landets första kvinnliga läkare, tog hon hand om mentalt störda och socialt missgynnade barn. Hon konstaterade att det var inte medicin som behövdes utan intellektuell stimulans.

Hennes studier av barnen gav goda resultat och hon funderade nu på om hennes metoder inte skulle fungera lika bra på friska barn. Montessori pedagogiken hade fötts.

Montessori pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling, en klar uppfattning om målet för uppfostran och en filosofi om alla individers betydelse och samband på jorden.

Maria Montessori såg vad varje förälder ser, att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker - liksom att deras intresse varierar med ålder och mognad.

Maria Montessori upptäckte att inlärning knuten till barnets utvecklingstadium gick lättare. Barnets spontana lust att lära tas bäst tillvara om barnets intresse får styra när det söker kunskap. Hon märkte att barn har en fenomenal förmåga att koncentrera sig på en uppgift som för just det barnet är intressant.

Frihet att själv välja aktivitet samt eventuellt material och få arbeta ostört och i sin egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna för montessoripedagogiken.

Maria Montessori mötte barnets behov av stimulans och aktivitet, med sitt eget material för alla intresse-inriktningar och mognadsgrader.

Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken men en mycket god hjälp på vägen.

Länkar om Montessori:
Montessoriförbundet 
Wallbergsskolan